Status
Lopend
Jaar van uitgave
2024
Contactpersoon
Karien van den Bergh – GGD Hart voor Brabant
Groen
GGD Brabant-Zuidoost GGD Hart voor Brabant GGD West-Brabant
Universiteit Utrecht

Door veel gemeenten wordt de laatste jaren bij de inrichting van de (groene) omgeving gebruik gemaakt van de 3-30-300 vuistregel. Hoewel veel onderzoeken een positief verband bevestigen tussen groen en gezondheid, vragen onze onderzoekers zich af of deze definitie van groen in de omgeving ook daadwerkelijk is geassocieerd met een betere mentale gezondheid.

De 3-30-300 vuistregel

In 2021 lanceerde Cecil Konijnendijk de 3-30-300 vuistregel voor groen. Deze wordt steeds vaker door gemeenten omarmd. Deze regel beschrijft dat iedereen 3 flinke bomen zou moeten zien vanuit huis, dat de buurt een bladerdek heeft van 30% en dat de afstand tot een park of groene ruimte vanaf huis maximaal 300 meter is.
De regel is eenvoudig te begrijpen en eenvoudig te meten.

Onderzoek met bestaande data in Brabant

De onderzoekers bekijken de relatie tussen groen volgens de 3-30-300 vuistregel en gezondheid aan de hand van reeds beschikbare data. Deze data is afkomstig van verschillende bronnen. Zo meten de GGD’en de gezondheid van inwoners met behulp van vragenlijsten in de GGD Gezondheidsmonitors. En Cobra Groeninzicht heeft voor elk adres in Nederland de 3-30-300 regel doorgerekend. Door deze informatie in een beveiligde omgeving op adresniveau te koppelen via CBS microdata kan op individueel niveau het verband worden onderzocht tussen gezondheid en de 3-30-300 regel.

Gezondheid is een breed begrip en hangt af van veel factoren. Dit onderzoek richt zich op de relatie tussen mentale gezondheid en groen van ruim 80.000 inwoners in Brabant. De mentale gezondheid wordt gevormd door diverse persoonlijke- en omgevingsfactoren, zoals leeftijd, geslacht, inkomen, opleiding, leefstijl, sociale omgeving. Om de relatie tussen groen en mentale gezondheid te onderzoeken corrigeren de onderzoekers zo veel mogelijk voor deze factoren. Veel van deze factoren worden bevraagd in de GGD Gezondheidsmonitor.

Toepassing in de praktijk

Hoewel met dit dwarsdoorsnede onderzoek geen oorzakelijk verband kan worden aangetoond, geven de uitkomsten mogelijk een verdere onderbouwing voor het wel of niet gebruiken van de 3-30-300 vuistregel. Daarnaast kan dit onderzoek gemeenten helpen om het belang van groen mee te wegen in besluitvorming over een gezonde leefomgeving.

 

Looptijd: Mei - Oktober 2024

Dit project is een samenwerking tussen GGD Hart voor Brabant, GGD Brabant-Zuidoost, GGD West-Brabant, Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS) Universiteit Utrecht en Cobra Groenzicht.