Status
Afgerond
Jaar van uitgave
2021
Contactpersoon
Team Milieu en Gezondheid, GGD Gelderland-Midden
Lucht Geluid Groen
GGD Gelderland-Midden
TNO Universiteit Utrecht

Downloads

Welk effect heeft een groene omgeving op de ontwikkeling van kleine kinderen? En wat doen luchtverontreiniging of wegverkeersgeluid? Data over 44.000 consultatiebureau-bezoeken van kinderen van 0 tot 4 jaar geven inzicht.

leefomgeving en de kleintjesOntwikkeling van jonge kinderen en de invloed van luchtkwaliteit, geluid en groen

Als pilot is een epidemiologisch onderzoek uitgevoerd. We bekeken de relatie tussen de omgevingsfactoren luchtkwaliteit, geluid en de hoeveelheid groen in de omgeving en de ontwikkeling van jonge kinderen in de regio GGD Gelderland-Midden. De resultaten laten ook zien wat de bruikbaarheid is van data van consultatiebureaus voor eventueel grootschaliger onderzoek naar de invloed van omgevingsfactoren op de ontwikkeling.

Groene omgeving positief effect op 2-jarigen

In deze studie zijn gegevens gebruikt van het Van Wiechenonderzoek, dat standaard wordt uitgevoerd door consultatiebureaus. De data over 30.000 kinderen met in totaal 44.000 bezoeken lieten een positief verband zien tussen de hoeveelheid groen in de omgeving (binnen 500 meter) en de DAZ-score van jonge kinderen. (Deze gegevens zijn geaggregeerd tot een genormaliseerde D-score, de DAZ- score.) Na correctie voor andere omgevingsfactoren en persoonlijke en sociaal-economische factoren is er echter alleen een statistisch significant verband op de leeftijd van 2 jaar aangetoond. Dit sluit aan bij onze verwachting dat groen een mogelijk positief effect heeft op de ontwikkeling. We hebben geen aanwijzingen gevonden voor een effect van luchtverontreiniging of wegverkeersgeluid op de ontwikkeling van kinderen.

Screening

Het Van Wiechenonderzoek is een gestandaardiseerde manier voor het screenen van de ontwikkeling van kinderen, bedoeld om vroegtijdig globale ontwikkelingsachterstanden op te sporen. We adviseren om nader onderzoek te doen naar de toepasbaarheid van het screeningsinstrument Van Wiechenonderzoek/DAZ-score voor het doen van epidemiologisch onderzoek. Ook een standaard registratie van mogelijk andere verstorende variabelen door consultatiebureaus komt verder onderzoek naar de ontwikkeling van jonge kinderen ten goede.

Publicatie

Dit onderzoek heeft geleid tot een wetenschappelijk artikel in het International Journal of Environmental Research and Public Health, 2021, 18(15), 7782; https://doi.org/10.3390/ijerph18157782

Dit project is een samenwerking van GGD Gelderland-Midden, TNO en Universiteit Utrecht (IRAS).