Status
Afgerond
Jaar van uitgave
2019
Contactpersoon
Karlien van den Hout, Team Gezondheid, Milieu en Veiligheid GGD’en Brabant
Lucht Geur
GGD Brabant-Zuidoost GGD West-Brabant
RIVM

Downloads

Rapport

Factsheet

In veel Nederlandse regio's is er teveel mest: er is meer dierlijke mest beschikbaar dan op de landbouwgrond mag worden gebruikt. Daarom wordt mest steeds vaker bewerkt tot mestkorrels of gebruikt voor het produceren van biogas. Naar verwachting neemt de vraag naar mestbewerking de komende jaren verder toe en komen er meer installaties voor bewerking bij. 

Hoe ervaren de omwonenden van mestbewerkingsbedrijven dit eigenlijk? Uit onderzoek blijkt dat ze bezorgd zijn over mogelijke schadelijke effecten van de mestbewerking op hun gezondheid. 

Zure lucht en geluid

Dit project van de GGD'en in Brabant en het RIVM geeft goed inzicht in de zorgen en opvattingen over hun gezondheid van omwonenden die overlast ervaren van mestbewerkingsbedrijven. De geïnterviewden ervaren geurhinder, afhankelijk van de afstand en windrichting. De aard van de geur wordt heel anders ervaren dan bij veehouderijen. Het gaat om korte, hevige pieken van weeïge, zure lucht. Mensen worden er wakker van en slapen minder goed. Ze gaan hun gedrag aanpassen. Ze hangen bijvoorbeeld de was niet meer buiten, houden ramen en deuren dicht en ontvangen minder bezoek. De geïnterviewden ervaren ook geluidshinder door de installaties en de toename van vrachtverkeer.

Erken bezorgdheid en communiceer

Hoe groot de overlast door mestbewerking is, is niet onderzocht. We doen dan ook geen uitspraken over hoeveel omwonenden overlast ervaren, of op hoeveel locaties sprake is van overlast. Het onderzoek onderstreept wat ons betreft wel hoe belangrijk het is omwonenden vroegtijdig te betrekking in de vergunningverlening voor mestbewerkingsbedrijven. En, dat we erkennen dat dit soort bedrijven overlast kunnen geven en dat we klachten van omwonenden serieus moeten nemen. De aanbevelingen in het rapport geven daarvoor praktische handvatten.

Meer informatie

Je vindt het factsheet met de conclusies en aanbevelingen en het volledige rapport onder downloads.

Dit project is een samenwerking van de GGD'en Brabant, Provincie Noord-Brabant en RIVM.