Status
Afgerond
Jaar van uitgave
2015
Contactpersoon
GGD'en Brabant: Henk Jans en Inge van den Broek
Lucht Geur Stoffen
GGD Brabant-Zuidoost GGD Hart voor Brabant GGD West-Brabant GGD Zeeland
Universiteit Utrecht

In het landbouwontwikkelingsgebied (LOG) Chijnsgoed (gemeente Heeze-Leende) bevinden zich een groencomposteringsbedrijf en veehouderijen. Er bestonden veel vragen en klachten van omwonenden over overlast en mogelijke gezondheidseffecten in relatie tot immissies afkomstig van deze bedrijven. Onze onderzoekers voerden een kortlopend meetonderzoek uit om de nodige wetenschappelijke kennis op te doen om deze vragen te beantwoorden.

De zorgen van de bewoners gingen over veel verschillende onderwerpen. Bijvoorbeeld toename van vrachtbewegingen, geur- en geluidsoverlast, uitstoot en verspreiding van biologische agentia, fijn stof en vervuiling via de bodem.

Meetonderzoek

Het doel van dit oriënterend onderzoek was om meer inzicht te krijgen in de invloed van het composteringsbedrijf, het pluimveebedrijf en de varkenshouderij op het bedrijvenpark Chijnsgoed op de lokale luchtkwaliteit in de omgeving.

Om meer inzicht te krijgen in de bijdragen van het composteringsbedrijf en de veehouderijen op de luchtkwaliteit in dit gebied is een meetonderzoek uitgevoerd. Hierbij zijn bij het composteringsbedrijf en bij de veehouderijen op meerdere momenten metingen gedaan.

Geen duidelijk verhoogde concentraties

De concentraties van vluchtige organische stoffen zijn zodanig laag dat toxicologische effecten uit te sluiten zijn. Lage concentraties vluchtige organische stoffen kunnen wel als geur waargenomen worden. Ook zijn er gedurende de meetperiode geen duidelijke verhoogde concentraties van bio-aerosolen (endotoxinen, MecA, ST398 en Asp. Fumigatus) en fijn stof gevonden.

Communicatie met omwonenden

In dit meetonderzoek is alleen onderzocht welke verspreiding van stoffen naar de omgeving plaatsvindt vanuit composteringsactiviteiten en veehouderijen. En welke daarmee samenhangende gezondheidsaspecten voor omwonenden kunnen optreden. De resultaten kunnen bijdragen aan de wetenschappelijke kennis, de communicatie naar omwonenden en advisering van GGD’en over dergelijke activiteiten. Ook kan het bijdragen aan verdere ruimtelijke ontwikkeling in dit gebied.

Het is van belang de ongerustheid van de bewoners serieus te nemen. Dat kan worden bereikt door met omwonenden ondernemers en de overheid in gesprek te gaan. Met dat doel is een klankbordgroep opgericht om maatschappelijk draagvlak te creëren en de communicatie rond dit project te bevorderen.

Meer informatie

Download het adviesrapport of het factsheet. Ook het bijbehorend meetonderzoek van IRAS is te downloaden.

Dit onderzoek is een samenwerking van GGD Brabant-Zuidoost, GGD Hart voor Brabant, GGD West-Brabant, GGD Zeeland, Universiteit Utrecht (IRAS), Provincie Noord-Brabant en Gemeente Heeze-Leende.