Status
Afgerond
Jaar van uitgave
2014
Contactpersoon
Wanda Reen en Gea de Meer, GGD Fryslân
Geluid
GGD Fryslân

Downloads

Rapport

Milieumedewerkers bij gemeenten en milieudiensten ervaren beperkingen bij de aanpak van hindermeldingen door laagfrequent geluid (LFG). Er is behoefte aan handvatten voor communicatie met burgers en afstemming tussen gemeenten/milieudiensten en GGD bij de behandeling van LFG hindermeldingen. Dat heeft geleid tot dit onderzoek naar de ervaringen en behoeften van burgers ten aanzien van communicatie bij de behandeling van LFG meldingen.

Samenhang van behoeftes van professionals en burgers

In dit project werd op kwalitatieve wijze de samenhang tussen de tevredenheid met de behandeling en het vertrouwen in de verantwoordelijke instelling (toewijding, deskundigheid en transparantie) en procesmatige factoren (bron bekend, LFG vastgesteld, uitvoering van metingen, aanpassingen aan de bron) onderzocht. De behoefte aan deze kennis bleek in een eerder AWGL-project Gemeentelijke aanpak van laagfrequent geluid: Professionals.

Interviews met burgers

Voor dit onderzoek zijn semigestructureerde interviews gehouden met zes door LFG gehinderde burgers uit de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe, waarvan de hindermelding is behandeld door de GGD en/of de Gemeente tussen 2010 en 2014. De audio-opnames van de gesprekken zijn uitgetypt en de tekstfragmenten met betrekking tot communicatie zijn gecategoriseerd op basis van risicocommunicatie aspecten.

Samenwerking en afstemming

De resultaten van het onderzoek laten zien dat burgers die tevreden zijn over de behandeling van hun klacht door de gemeente, vertrouwen hebben in de verantwoordelijke instelling. De uitvoering van metingen en het vaststellen van LFG zijn geen voorwaarden voor deze tevredenheid over de behandeling. Vier van de zes ondervraagden waren tevreden met de behandeling. In de praktijk kunnen professionals en verantwoordelijke instanties het vertrouwen van de burger beïnvloeden door expliciet aandacht te besteden aan toewijding, deskundigheid en transparantie tijdens de behandeling. Uit het onderzoek is de behoefte gebleken voor een participatief en interactief communicatieproces; een dialoog tussen burger, gemeente en stakeholders, met aandacht voor bezorgdheid, verschillen in percepties en belangen van de verschillende partijen. Effectieve (risico)communicatie, op basis van vertrouwen, is cruciaal en verdient een centrale rol bij de aanpak van hindermeldingen.

Er zijn sinds de publicatie van dit onderzoek verschillende ontwikkelingen geweest op het gebied van hindermeldingen bij een bromtoon of laagfrequent geluid. Dit overzicht van het RIVM biedt de actuele stand van zaken.

Meer informatie

Download het rapport.

Dit project is een vervolg op het project Gemeentelijke aanpak van laagfrequent geluid: Professionals.

Dit project is een samenwerking van GGD Fryslân, Universiteit Twente, Friese Uitvoeringsdienst Milieu en Omgeving (FUMO) en Gemeente Leeuwarden.