Status
Afgerond
Jaar van uitgave
2014
Contactpersoon
Nienke de Jong en Gea de Meer, GGD Fryslân
Geluid
GGD Fryslân

Downloads

Rapport

Gasboringen, treinen of de eigen koelkast zijn voorbeelden van bronnen die laagfrequent geluid (LFG) kunnen veroorzaken. Voor de meeste mensen niet te horen, maar voor sommigen een bron van grote irritatie, tot aan slapeloosheid toe. Gemeenten ervaren problemen bij de aanpak van LFG door het ontbreken van normen en een eenduidig beoordelingskader. In dit project gingen we daar mee aan de slag.

Inventarisatie bij professionals van gemeenten, milieudiensten en GGD’en

Dit project startte met GGD Fryslân en de Gemeente Leeuwarden. De gemeente zocht naar een plan van aanpak gegeven het ontbreken van een wettelijk kader. Bij de opzet van het project bleek onderzoek naar de aanpak van hinder door laagfrequent geluid een relatief onontgonnen terrein. Om die reden is in eerste instantie een exploratieve aanpak gekozen, in plaats van een probleemoplossende. Middels groepsinterviews zijn de ervaringen en behoeften bij de aanpak van hindermeldingen geïnventariseerd van professionals werkzaam bij de milieudiensten, gemeenten en GGD’en in de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen.

Aandachtspunten bij hindermeldingen

Professionals ervaren om een groot aantal redenen problemen bij de aanpak van hindermeldingen door laagfrequent geluid, wat tot frustratie kan leiden bij zowel professionals als gehinderden. Aandachtspunten die in het bijzonder werden genoemd, zijn:

  • Het ontbreken van een wettelijke basis, gestandaardiseerde normen en meetprocedures
  • Mogelijkheden tot het opleggen van (bron)maatregelen
  • Het ontbreken van afstemming tussen GGD en gemeenten/milieudiensten gezien het verschil in aanpak tussen GGD’en en milieudiensten
  • Het ontbreken van een actuele GGD-richtlijn

Op een aantal van bovenstaande aandachtspunten zijn sinds het uitkomen van dit onderzoek ontwikkelingen geweest. Dit overzicht van het RIVM biedt de actuele stand van zaken.

Gemeentelijke handreiking

De onderzoekers adviseren te komen tot een gemeentelijke handreiking voor het omgaan met hinder door laagfrequent geluid waarin handelingsperspectieven van zowel milieu- als GGD-professionals zijn opgenomen. Hiermee kan doelmatiger gebruik gemaakt worden van beschikbare kennis en expertise. Bovendien kan een dergelijke handreiking bijdragen aan de bevordering van de samenwerking tussen GGD en milieudiensten in het algemeen. Voor een optimale behandeling van hindermeldingen wordt ook het perspectief van gehinderde burgers essentieel geacht.

Over dit laatste was onvoldoende bekend, wat heeft geleid tot een vervolgonderzoek binnen de AWGL: Gemeentelijke aanpak van laagfrequent geluid: Bewoners. In dit onderzoeksproject werd gekeken naar ervaringen en behoeftes van gehinderde burgers bij de aanpak van hun melding, in het bijzonder betreffende communicatie en informatievoorziening.

Meer informatie

Download het rapport.

Zie ook het vervolg project Gemeentelijke aanpak van laagfrequent geluid: Bewoners

Dit project is een samenwerking van GGD Fryslân, Friese Uitvoeringsdienst Milieu en Omgeving (FUMO) en gemeente Leeuwarden.